Harmonogram podujatí k Európskemu dňu 112 v KS IZS 11. 2. 2013

Posted on 7th február 2013 in Nezaradené

Miestom konania sú koordinačné strediská IZS v budove obvodných úradoch v sídle kraja. Všetky podujatia sa konajú v pondelok 11.2.

Miesto Čas Program
ObÚ Bratislava
Staromestská 6, dvor ObÚ 9:00 – 12:30  privítanie prednostkou ObÚ
 predstavenie ČTV 112, štruktúry IZS a činnosti KS IZS
 úlohy a činnosť HaZZ a Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) v IZS
 prehliadka dispečerskej sály KS IZS
 ukážka prvej pomoci
 ukážka techniky a činnosti HaZZ pri zásahu
ObÚ Trnava
Kollárova 8 9:00 a 11:00  organizácia IZS v Trnavskom kraji
 prezentácia spojená s diskusiou na tému Čo robiť, keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok
 činnosť záchranných zložiek (KOS ZZS, HaZZ,PZ)
 ukážka koordinačného strediska IZS
 ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne
 diskusia s operátormi KS a zástupcami záchranných zložiek IZS

ObÚ Nitra
Štefánikova trieda 69 9:00 – 12:00  prezentácia ČTV 112
 činnosť operačných dôstojníkov HaZZ, operátorov KOS ZZS a ObÚ pri príjme tiesňového volania, lokalizácia pevnej linky a mobilných operátorov
 prehliadka zásahových vozidiel HaZZ, PZ, Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany a sanitky
 prehliadka KS IZS po malých skupinkách
 ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne
 simulovaná akcia v spolupráci s KOS ZZS (nehybne ležiaci človek na chodníku, jeho oživovanie podľa pokynov operátora ZZS – na figuríne)
 priestor na sebarealizáciu žiakov – podpora tvorivosti a výtvarné vyjadrenie emocionálneho zážitku počas podujatia Deň 112

ObÚ Trenčín
Hviezdoslava 3, Mierové námestie 8:30 – 15:00  ukážka KS IZS Trenčín a krátka prezentácia ČTV 112
 prednáška a video na tému Prevencia nehodovosti a úrazovosti v cestnej premávke
 nácvik resuscitácie na figuríne, poskytovanie prvej pomoci, praktické ukážky
 mestská polícia: chodopreukazy, technické vybavenie bicykla
 možnosť vyskúšať si prostriedky individuálnej ochrany, prezentácia súťaže Mladý záchranár
 Banská záchranná služba
 simulovaná autonehoda (zrážka automobilu s cyklistom, hasenie horiaceho vozidla, vyslobodenie zranenej osoby z vraku a poskytovanie prvej pomoci), ukážka záchrannej techniky, Mierové námestie, 11:00 – 13:00
 RESCUE – záchranný systém, evakuácia osôb z mestskej veže v Trenčíne, využitie psov pri záchrane ľudských životov, ukážka záchranárskej techniky, Mierové námestie, 10:00 – 13:00
 simulátor: možnosť nahliadnuť do života nevidiacich spoluobčanov – Čierna kocka
 Deň otvorených dverí u prednostu ObÚ
ObÚ Žilina
Ul. Janka Kráľa 4 8:00 – 10:00
10:00 – 12:00  otvorenie prednostom ObÚ
 prezentácia základných zásad používania ČTV 112, postavenie, pôsobnosť, právomoci a úlohy KS IZS Žilina
 využívanie ostatných národných tiesňových čísiel vo vzťahu ku konkrétnemu charakteru udalostí, definovanie základných údajov, ktoré by mal volajúci v tiesni oznámiť operátorom tiesňových liniek
 najčastejšie prípady zneužívania tiesňových liniek
 špecializované ukážky zásahovej činnosti jednotlivých záchranných zložiek, premietanie názorných psychologických spotov o situáciách, poškodzujúcich zdravie ľudí vplyvom nedbanlivosti a nerešpektovania bezpečnostných a iných zásad
 krátka ukážka priestorov KS IZS ObÚ Žilina vrátane dispečerskej sály
 na záver vykonanie TK s regionálnymi médiami Žilinského kraja, cca 12:00

ObÚ Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1 9:00 – 11:30  prezentácia činnosti KS IZS pri zabezpečovaní príjmu volania na ČTV 112 a pri riešení následkov mimoriadnych udalostí
 elektronická učebnica (E-book) pre ochranu života a zdravia
 prezentácia činnosti HaZZ, PZ a ZZS pri poskytovaní pomoci v tiesni v rámci IZS
 praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci
ObÚ Prešov
Námestie mieru 3, priestranstvo pred ObÚ 8:30 – 13:00  príhovor prednostu ObÚ
 prezentácia ČTV112 a činnosti záchranárskych zložiek IZS
 ukážka zásahu príslušníkov HaZZ v súčinnosti so ZZS
 činnosť na pracoviskách:
 pracovisko č. 1: ukážka techniky záchranných zložiek (ZZS, PZ, HaZZ, Mestskej polície v Prešove, Horskej záchrannej služby (HZS), 2. mechanizovanej brigády v Prešove)
 pracovisko č. 2: ukážky z činnosti ZZS
 pracovisko č. 3: ukážky z činnosti SČK územného spolku Prešov
 pracovisko č. 4: ukážky z činnosti HZS
 pracovisko č. 5: prezentácia činnosti 2. mechanizovanej brigády v Prešove
 pracovisko č. 6: prezentácia HaZZ
 pracovisko č. 7: prehliadka materiálu civilnej ochrany
 pracovisko č. 8: prehliadka KS IZS
ObÚ Košice  pri príležitosti Dňa 112 bude vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ

comments: Closed

Comments are closed.